Algemene voorwaarden Great Health Marketing

Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge- en schriftelijke overeenkomsten van of met “Great Health Marketing”, Carolien Kuyper en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tevens zijn onderhavige voorwaarden van toepassing op diensten en activiteiten die door Great Health Marketing worden aangeboden onder andere handelsnamen die geregistreerd staan bij de KvK waaronder: 

Great Health, Great Health Coaching, Sportstarter en Great Health Frequency. 

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

 

2. Bedrijfsomschrijving

 “Great Health Marketing” is een zelfstandig werkende praktijk voor het bevorderen van een gezonde levensstijl en het aanbieden van daarvoor ontwikkelde producten en diensten. 

 

3. Definities 

a. Opdrachtnemer: “Great Health Marketing”, Carolien Kuyper die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten. 

b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met “Great Health Marketing”, Carolien Kuyper een overeenkomst is aangegaan dan wel een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft gedaan tot het laten verrichten van coaching en andere diensten; te weten de cliënt zelf en/of zijn werkgever of een andere opdrachtgever. 

c. Cliënt: degene aan wie door de opdrachtnemer coaching en andere diensten verleend wordt. 

d. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen “Great Health Marketing”, Carolien Kuyper en opdrachtgever, krachtens welke werkzaamheden worden verricht. 

e. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening. 

 

4. Uitvoering van de overeenkomst 

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting 

 

5. Tariefstelling 

Bij het eerste contact deelt opdrachtnemer de opdrachtgever mondeling of schriftelijk mede welk tarief en welke voorwaarden van toepassing zijn. Het tarief is inclusief btw, tenzij anders vermeld. 

 

6. Betalingsvoorwaarden 

a. Betaling geschiedt voorafgaand aan het traject. 

b. Factuur dient uiterlijk 10 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief btw en op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening onder vermelding van factuurnummer. 

c. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf die vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn verschuldigd. 

 

7. Duur en beëindiging 

a. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het afgesproken traject waaraan een intakegesprek vooraf gaat tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn. 

b. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen. 

c. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgelopen termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. 

 

8. Annulering individuele sessies – Afspraken verzetten 

a. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren. 

b. Bij annuleren van individuele sessies door opdrachtgever tenminste 48 uur voor aanvang, worden geen kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Bij annulering op kortere termijn kan 50% van de kosten in rekening worden gebracht. 

c. Indien door overmacht van opdrachtnemer een sessie niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd, in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding. 

 

9. Vertrouwelijke informatie – geheimhouding en eigendom 

a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever. 

b. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen, behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal de opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de wettelijke autoriteiten meldt. 

c. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

d. Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, fax, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze media te zien krijgen. Partijen dienen ervan op de hoogte te zijn dat een aantal media door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd. 

e. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de gecoachte of de cliënt is, geldt het confidentialiteitsprincipe en geheimhouding ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen opdrachtnemer en cliënt ook richting opdrachtgever. 

f. Alle materialen en verstrekte informatie ten behoeve van coaching en andere diensten, zijn eigendom van “Great Health Marketing”, Carolien Kuyper en mag derhalve zonder schriftelijke toestemming van “Great Health Marketing”, Carolien Kuyper niet vermenigvuldigd en/of aan derden beschikbaar worden gesteld. 

 

10. Aansprakelijkheid 

a. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer. 

b. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna. 

c. “Great Health Marketing”, Carolien Kuyper geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. 

d. De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de opdrachtnemer aansprakelijk wil stellen 

e. Een sessie kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen en is dan ook niet bedoeld als vervanging van reguliere behandelingen. 

f. Indien de opdrachtgever of cliënt onder behandeling is (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, medicijnen gebruikt voor zijn/haar geestelijke gesteldheid, of klachten ervaart, dient dit vooraf, tijdens het aanvragen van het traject door de opdrachtgever of cliënt aangegeven te worden. 

 

12. Eigendomsbehoud 

a. Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, software, boeken, tekeningen, oefeningen enz., blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Daar opdrachtnemer erkend licentiehouder is van enkele methodieken behoren materialen die opdrachtnemer uit hoofde van de licentie zijn verstrekt toe aan desbetreffende licentiegever.

b. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 

c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

d. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal opdrachtnemer deze verhalen op opdrachtgever. 

 

13. Wijziging van de voorwaarden 

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht. Great Health Marketing en de overige door haar gevoerde handelsnamen zijn ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 3208176.

Purmerend, 1 september 2021.

Chat openen
Waar kan ik je mee helpen?
Waar kan ik je mee helpen?
Hallo,
Waar kan ik je mee helpen?